مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: فراخوان بە اعتصاب عمومی در کردستان(شنبه ٩ مهر) و درخواست حمايت از آن

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، کردستان را بە اعتصاب عمومی فراخوانده و از همە مردم مبارز ایران، جریانات سیاسی و شخصیتها در سراسر ایران درخواست پشتيبانی نموده است

فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بە اعتصاب عمومی در کردستان

مردم مبارز و آزادیخواە کردستان!

جمهوری اسلامی کە با خیزش وسیع و سراسری مردمی در ایران روبرو است و بە  استیصال در آمده بار دیگر جهت گمراه کردن اذهان عمومی از اعتراضات داخلی دست به جنایت دیگری زده و کردستان و احزاب سیاسی آن را  که از بدو سر کار آمدن این رژیم به آن “نه” گفته‌اند آماج حملات خود قرار داد.

سپاه تروریستی رژیم روز ششم مهرماه مقرات احزاب کردستان که سنگر مستحکم پایداری و آزادی بودەاند، مورد حملە وحشیانە موشکی و پهپادی قرار داد. حملە تجاوزگرانە بە اردوگاههای ما، بە منظور انحراف انظار عمومی از اعتراضات مردمی کنونی و کینه‌توزی دیرینە با جنبش مردم کردستان صورت گرفتە است.

 ما از همە مردم کردستان درخواست میکنیم کە روز شنبە نهم مهرماە با اعتصاب عمومی این هجوم تروریستی بە احزاب کردستان ایران  را مورد اعتراض قرار دهند و پشتیبانی همیشگی خود از جنبش کردستان را بار دیگر بیان دارند.

 از همە مردم مبارز ایران، جریانات سیاسی و شخصیتها در سراسر ایران خواستاریم کە با اعتراض سراسری از ما و مردم کردستان پشتیبانی نمودە و یورش تروریستی بە اردوگاههای احزاب سیاسی کردستان ایران را محکوم و مورد اعتراض قرار دهند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

هفتم مهرماه ١٤٠١ شمسی